Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η απόδοση των Drones Γεωργικών Ψεκασμών της TTA;

Η απόδοση τους εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας και τις καιρικές συνθήκες,καθώς και από τον τύπο του πολυκοπτέρου που χρησιμοποιούμε ( εξακόπτερο,οκτακόπτερο ή ακόμα και τετρακόπτερο).
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με το M6E-1 η απόδοση ψεκασμού κυμαίνεται από 8 έως 11 στρέμματα σε αροτραίες εκτάσεις, σε χρόνο ψεκασμού 10 λεπτών με 10 λίτρα υγρού.

Ποιες άδειες χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω ένα Drone TTA Γεωργικών Ψεκασμών 10 λίτρων;

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την επαγγελματική χρήση ενός drone Γεωργικών Ψεκασμών 10 λίτρων , χρειάζεται η έκδοση αδείας
Χειριστή ΣμηΕΑ C για Πολυκόπτερα (UAS PILOT C – Multy Rotors). Η συγκεκριμένη άδεια χειριστή είναι Ανοικτής Kατηγορίας και αφορά drones με βάρος από 4 έως 25 κιλά.
Το κόστος της άδειας ποικίλει και είναι κάτω από 700€. Υπάρχουν αρκετές Ακαδημίες πιλότων σε ολόκληρη την χώρα που μπορούν να αναλάβουν την εκπαίδευση σας, με ασφάλεια και αξιοπιστία.
Η χρήση των Μη Επανδρωμένων Αεροσκάφων Ψεκασμών της TTA απαιτεί πιλότο με άδεια Χειριστή ΣμηΕΑ C για πολυκόπτερα (UAS PILOT C – Multy Rotors), νηολόγηση στην ΥΠΑ και ασφάλιση.
Σύμφωνα με το γενικό κανονιστικό πλαίσιο του νόμου 4036/2012 η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων με αεροψεκασμό, έχει απαγορευτεί από το 2012. Ο νόμος αυτός σωστά απαγορεύει τους παραδοσιακούς μαζικούς αεροψεκασμούς ευρείας διασποράς φυτοφαρμάκων, καθώς ο κίνδυνος ρύπανσης των υδάτων, της χλωρίδας και πανίδας των ψεκασμένων, αλλά και των πέριξ περιοχών, είναι τεράστιος. Όμως οι ψεκασμοί με drone επιτρέπονται κατά παρέκκλιση του προαναφερόμενου πλαισίου, καθώς
είναι εύκολο να κατανοηθεί η χρησιμότητα τους, η ακρίβεια τους και κυρίως την μεγάλη ευκαιρία που μας προσφέρουν, όχι απλά να μειώσουμε την χρησιμοποιούμενη ποσότητα φυτοφαρμάκων συγκριτικά με του επίγειους ψεκασμούς, αλλά να ωθήσουμε την γεωργία σε πρακτικές αειφόρου καλλιέργειας.

Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα Αεροσκαφών ξεκίνησε να δημιουργείται το 2016, το οποίο καθορίζει την χρήση τους. Οι κανόνες για τις πτήσεις των ΣμηΕΑ έχουν δημοσιευτεί στον Κανονισμό Πτήσεων ΣμηΕΑ και
μπορείτε να τους βρείτε στο ΦΕΚ Β-3152/30-9-2016. Δείτε επίσης τον Κανονισμό για τις Άδειες Χειριστών ΣμηΕΑ ΦΕΚ Β-4527/ 30.12.2016, καθώς και το ΦΕΚ Β1607/10.5.2017 που καθορίζει το ύψος του παραβόλου που πρέπει να καταβληθεί κατά περίπτωση.

‘’ Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τους ψεκασμούς με drones καθορίζεται από τον Νόμο 4036/2012 και συγκεκριμένα από τα άρθρα 23 και 39 .

Ο Νόμος 4036/2012 στηρίζεται στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας 2009/128.

Με δεδομένο τα σαφή πλεονεκτήματα των αεροψεκασμών με drones, από άποψη περιορισμένου αντίκτυπου στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, σε σύγκριση με την επίγεια εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων, έχει ήδη ανοίξει ο διάλογος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την τροποποίηση των σχετικών οδηγιών.

Η ομάδα της IONOS είναι παρούσα στην προσπάθεια αυτή, καθώς συμμετέχει στις ομάδες συζήτησης και έρευνας προς τον σκοπό αυτό. ‘’

Όλοι οι κάτοχοι ΣμηΕΑ οφείλουν να είναι ενήμεροι για τους παραπάνω Κανονισμούς! Το 2019 αναμένεται να ανακοινωθεί κοινή Ευρωπαϊκή Οδηγία και να τεθεί σε εφαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:
* στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας(ΥΠΑ) – http://www.ypa.gr –
* στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ για τα drones – https://uas.hcaa.gr –
* στο σύστημα πληροφοριών πραγματικού χρόνου, Drone Aware – GR (DAGR)
– https://dagr.hcaa.gr –
* στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
– http://www.opengov.gr/ypaat/?p=469 –

Δείτε περισσότερα:

Η ομάδα του IONOS είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πόσο εύκολα είναι στην λειτουργία τους τα drones της TTA;

Σε αντίθεση με τα drones ψυχαγωγικού χαρακτήρα, τα βιομηχανικά drones της TTA μπορούν να αγοραστούν μόνο από το επίσημο δίκτυο της εταιρείας, συνοδεία της κατάλληλης εκπαίδευσης.
Ο καινοτόμος σχεδιασμός και το πρωτοποριακό λογισμικό τους, τα κάνουν προσιτά στην κατανόηση των λειτουργιών τους και εύκολα στον χειρισμό τους, με τον μέγιστο δυνατό δείκτη ασφαλείας.

Αφού ο υποψήφιος αγοραστής έχει αποκτήσει την άδεια Χειριστή ΣμηΕΑ C για πολυκόπτερα
(UAS PILOT C – Multy Rotors), μπορεί να προχωρήσει στην απόκτηση ενός Γεωργικού Ψεκαστικού
drone της TTA. Η ομάδα του IONOS αναλαμβάνει την εκπαίδευση σε θέματα λειτουργίας και
συντήρησης, διαρκεί συνήθως 3 ημέρες, και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
* Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των αρθρωτών μερών του drone
* Λεπτομερή ανάλυση και γνωριμία με το λογισμικό πτήσεων της TTA
* Λειτουργία σε αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία
* Εκτέλεση συντήρησης και μικρές επισκευές

 

Τι συμβαίνει αν παρουσιαστεί βλάβη στο Drone μας;

Η εκπαίδευση προετοιμάζει τους χειριστές για την επίλυση ελαφρών και εύκολων προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Ο καινοτόμος σχεδιασμός των drones Γεωργικών Ψεκασμών της TTA, βοηθά στην εύκολη κατανόηση της δομής τους
και στην επιδιόρθωση σφαλμάτων ακόμα και στο χωράφι.

Αν παρόλα αυτά δεν καταφέρουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα επιτόπου, το εξειδικευμένο προσωπικό του IONOS, αναλαμβάνει να ελέγξει το drone και να αποκαταστήσει την βλάβη. Στις περιπτώσεις που η βλάβη απαιτεί εργοστασιακή παρέμβαση, επιδιορθώνεται
και επιστρέφεται στον κάτοχο.

Δείτε περισσότερα για γεωργικά drones.